زخمی شدن “ابومحمد الجولانی” سرکرده جبههالنصره در حمله جنگنده‌های روسیه
زخمی شدن “ابومحمد الجولانی” سرکرده جبههالنصره در حمله جنگنده‌های روسیه
زخمی شدن “ابومحمد الجولانی” سرکرده جبههالنصره در حمله جنگنده‌های روسیه
زخمی شدن “ابومحمد الجولانی” سرکرده جبههالنصره در حمله جنگنده‌های روسیه
زخمی شدن “ابومحمد الجولانی” سرکرده جبههالنصره در حمله جنگنده‌های روسیه

مشاهده کل اخبار